תקנות ונהלים

דרישה לתשלום אנגלית 2024

דרישה לתשלום עברית 2024

נספחים לפרק כב- נספח יב רשימת חברי ועדה שנכחו בדיון

נספחים לפרק כב- נספח יא תיעוד הליך הסכמה טלפוני להורה שני

נספחים לפרק כב- נספח י כרטיס משתתף

נספחים לפרק כב- נספח ט POPUP בקמליון

נספחים לפרק כב- נספח ח טמפלט תוכן תיעוד השתתפות במחקר ברשומה הרפואית

נספחים לפרק כב- נספח ז תיעוד Check List

נספחים לפרק כב- נספח ו רשימת המשתתפים בפועל- patient enrolment log

נספחים לפרק כב- נספח ה טופס סקירת משתתפים פוטנציאליים - patient screening log

נספחים לפרק כב- נספח ד שמות המשתתפים בפועל כולל הקוד שניתן להם ID log

נספחים לפרק כב- נספח ג טופס האצלת סמכויות site signature log

נספחים לפרק כב- נספח ב תיק מחקר חדש

נספחים לפרק כב- נספח א NTF

נספחים לפרק כא- נספח ב טופס פתיחת לקוח

נספחים לפרק יט- נספח ו בדיקה לצורך אישור החזקת תרופות באתר החוקר

נספחים לפרק יט- נספח ה כלי בקרה ייעודי של בית המרקחת

נספחים לפרק יט- נספח ד אישור על מסירת משלוח תרופות מחקר לאתר החוקר

נספחים לפרק יט- נספח ג אישור על מסירת הכנת מחקר למחלקה

נספחים לפרק יט- נספח ב הודעה על סגירת מחקר בבית מרקחת

נספחים לפרק יט- נספח א פגישת פתיחת מחקר בבית המרקחת בילינסון

נספחים לפרק יג- נספח ה דרישה לתשלום אנגלית 2023

נספחים לפרק יג- נספח ד דרישה לתשלום עברית הלסינקי רבין 2023

נספחים לפרק יג- נספח ג גיליון מעקב אחר השלמת דרישות החובה לאישור המנהל לניסוי רפואי

נספחים לפרק יג- נספח ב תבנית חוזה איכות

נספחים לפרק יג- נספח א תבנית חוזה המחקר

נספחים לפרק יא- נספח א רופא בלתי תלוי

נספחים לפרק י- נספח ה הצהרה בדבר ניגוד עניינים במחקר

נספחים לפרק י- נספח ד הצהרה על תוכן הסכם שימוש במידע בריאות

נספחים לפרק י- נספח ג מכתב התחייבות המעבדה בחול המבצעת בדיקות גנטיות

נספחים לפרק י- נספח ב סיכום יזם חוקר כהכנה מהירה במחקר גנטי פרמקוגנטי כלל גנומי

נספחים לפרק י- נספח א טופס 5 שאלון ליזם כלי עזר לסיווג המחקר

נספחים לפרק ח- נספח א נוסח מודעה טופס 10 נוהל 2016

נספחים לפרק ז- נספח ד מעודכן הסכם שמירת סודיות ( יועץ חיצוני כתב התחייבות

נספחים לפרק ז- נספח ג תבנית פרוטוקול הדיון

נספחים לפרק ז- נספח ב תבנית מסמך סדר היום

נספחים לפרק ז- נספח א אישור רוקח אחראי וועדת הלסינקי לאיחסון מוצר המחקר במחלקה

נספחים לפרק ו- נספח א דוגמה לשאלון לחבר ועדה בבחינת ניסוי רפואי

נספחים לפרק ה- נספח ג מעודכן הסכם שמירת סודיות (כתב התחייבות משקיף

נספחים לפרק ה- נספח ב כתב התחייבות בדבר ניגוד עניינים וסודיות של ועדת הלסינקי - חדש 2022

נספחים לפרק ה- נספח א נוסח כתב מינוי לחבר ועדת הלסינקי במ ר רבין

נספחים לפרק ד- נספח ג תיעוד הדרכת לחץ דם ואקג למתאמת

נספחים לפרק ד- נספח ב הצהרת מתרגם

נספחים לפרק ד- נספח א התחייבות חוקר שאינו עובד

SOP גירסה 7

דרישה לתשלום אנגלית 2023

דרישה לתשלום עברית 2023

הפעלת יחידה מרחבית למחקר בנתונים, כללית 9.2020

תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ''א - 1980 (על פי תוספותיהן ותיקוניהן עד 1999)

התקשרויות עם גופים מסחריים - עדכון​ 2010

תיקון לנוהל מהדורה 14 - 2017

הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - מהדורה 2 התשע"ו - 2016