מועדי ישיבות ועדת הלסינקי

מועדי הישיבות וההגשות של ועדת הלסינקי מוסדית לשנת 2021

IRB/committee meetings & submissions - 2021

מועדי הישיבות וההגשות של ועדת הלסינקי מוסדית לשנת 2022

IRB/committee meetings & submissions - 2022