ועדת היגוי מחקר

למרכז הרפואי וועדת הגוי מחקר מצומצמת ורחבה.

הוועדה המצומצמת כוללת את ראש וועדת הלסינקי, מזכירת הוועדה, מנהלת פרוייקטים ואחראית מתאמות, מבקרת הוועדה, מנהל ומוביל מענקי המחקר ונציג הנהלה שהינו ראש רשות המחקר.

וועדה זו הינה הגוף המוציא לאור את החלטות המרכז הרפואי בנושא מחקר.

הוועדה המצומצמת מדווחת לוועדה המורחבת בה חברים בנוסף חוקרים שונים מהמרכז הרפואי , ממחלקות שונות : רופאים,סעוד, טכנולוגיה ועוד. וועדה זו קובעת את אסטראטגית המחקר של בית החולים.

הוועדה המצומצמת מדווחת פעמיים בשנה למנהל המרכז וההנהלה הרפואית על פעילותה.