תקנות ונהלים

נספחים לפרק יג- טופס בקשה לאישור אחסון מוצר המחקר במחלקה- מעודכן

דרישה לתשלום אנגלית 2023

דרישה לתשלום עברית 2023

נוהל עבודה של ועדת הלסינקי המוסדית מרכז רפואי רבין גרסה 6 (SOP)

דרישה לתשלום אנגלית 2022

דרישה לתשלום עברית 2022

נספחים לפרק טו- תיק מחקר

דרישה לתשלום באנגלית 2021

דרישה לתשלום בעברית 2021

הפעלת יחידה מרחבית למחקר בנתונים, כללית 9.2020

התחייבות חוקר שאינו עובד המוסד או סטודנט 6_25.6.2019

נספחים לפרק ד- הסכם שמירת סודיות לחוקר שאינו עובד המוסד

נספחים לפרק ו- טופס בקשה למידע רשות מחקר

נספחים לפרק יח- הסכמה של הועדה להתקשרויות עם חברות מסחריות למרכז רפואי רבין לדון בבקשות עד 150000$

נספחים לפרק יג- טופס אישור קבלת מוצר המחקר מבית המרקחת

נספחים לפרק יג- בקרת תרופות מחקר עי בית מרקחת

נספחים לפרק יב- טופס בקרת עומק

נספחים לפרק טו- תיעוד הליך הסכמה להורה שני

נספחים לפרק טו- רשימת חברי ועדה שנכחו בדיון

נספחים לפרק טו- כרטיס משתתף

נספחים לפרק טו- טופס תיעוד ייעודי

נספחים לפרק טו- Site Signature Log

נספחים לפרק טו- Patient Screening Log

נספחים לפרק טו- Patient Enrolment Log

נספחים לפרק טו- Note To File

נספחים לפרק טו- ID Log

נספחים לפרק ט- שאלון ליזם סיווג מחקר מיוחד או לא מיוחד

נספחים לפרק ט- הצהרה בדבר ניגוד עניינים במחקר

נספחים לפרק ו- תבנית פרוטוקול הדיון

נספחים לפרק ו- תבנית מסמך סדר היום

נספחים לפרק ו- טופס בקשה להוצאת נתונים

נספחים לפרק ו- הסכם שמירת סודיות ליועץ חיצוני

נספחים לפרק ה- כתב מינוי לחבר ועדת הלסינקי

נספחים לפרק ה- הסכם שמירת סודיות למשקיף

נספחים לפרק ה- הסכם שמירת סודיות לחבר ועדה

נספחים לפרק ד- תיעוד הדרכת לחץ דם ואקג למתאמת

נספחים לפרק ד- נוהל משרד הבריאות

נספחים לפרק ד- הצהרת מתרגם

תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ''א - 1980 (על פי תוספותיהן ותיקוניהן עד 1999)

התקשרויות עם גופים מסחריים - עדכון​ 2010

תיקון לנוהל מהדורה 14 - 2017

הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - מהדורה 2 התשע"ו - 2016