קול קורא להגשת קדם-הצעות במסגרת שת"פ גרמניה בתחום חקר הסרטן לשנת 2021

שלום רב,

 

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת קדם-הצעות במסגרת שת"פ גרמניה בתחום חקר הסרטן לשנת 2021

 

 

GERMAN-ISRAELI COOPERATION IN CANCER RESEARCH

Call for Project Pre-Proposals

 

AREAS OF COOPERATION

As part of the German-Israeli Cooperation Program (BMBF-MOST) framework in Cancer Research, the Israeli Ministry of Science and Technology (MOST) in coordination with the German Cancer Research Center (DKFZ), hereby invite German and Israeli scientists to submit joint pre-proposals for innovative and applicable research projects on all topics related to cancer research.

Clinical trials are not suited for this program.

 

MODE OF COOPERATION

Cooperation will take the form of planning, conducting and evaluating research as well as conducting mutual visits between the two laboratories for the purpose of facilitating the research.

 

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF PRE-PROPOSALS

1.      Final Date for Submission of Pre-proposals – August 13rd, 2020 (Submission to MOST at 15:00, local time). All application materials must be received by MOST or DKFZ, respectively.

2.      Instructions for Israeli researcher:

In Israel, proposals must be prepared in English. Israeli applicants will use the new online submission system of MOST for submitting their proposals, through the following link- https://kf.most.gov.il.

In order to submit the application, each applicant will need to create an individual profile by approaching the relevant official in his institute or to by sending a request to the following email- MostProposalForm@most.gov.il.

If you encounter any technical problem, please contact Mr. Ezra Luzon (ezral@most.gov.il) or Mr. Ronen Tziolapaiv (ronenc@most.gov.il) or by sending an email to MostProposalForm@most.gov.il.

The submission process includes two phases:

1.       The proposals must be submitted by the researchers to the relevant official in the Institut's research authority, through the online system by Thursday 6.8.2020 at 15:00 (local Israel time). The online system will be closed for submissions by the specified date and hour and no submissions will be accepted under any circumstances after the due date. A researcher who submitted his application may edit his proposal with an approval by the relevant official in the research authority in his institute, until the last submission date (Thursday, 13.08.2020 at 15:00). It should be emphasized that an Israeli researcher who will not submit his pre-proposal on time with an approval by the research authority in his institute will not be able to do so at a later date.

2.       The institutewill submit the final application no later than Thursday, 13.08.2020 at 15:00 (local Israel time). This is the final formal phase for submitting the pre-proposals. Pre-proposals which will not be submitted by the institute by the due date, through the online system, will be disqualified.

Please pay attention, as technical problems are possible, it is strongly recommended to submit the application well in advance of the application deadline.

3.      The German researcher must file his/her application with the DKFZ by e-mail (in "pdf" format duly signed, along with a working copy in "doc" format without signatures) on the relevant application form (For DKFZ scientists (only) the forms may be downloaded from the DKFZ Intranet).

 

הערה: יובהר כי נכון למועד פרסום קול קורא / מכרז זה תקציב המדינה לשנים  2020/2021  לא אושר, ולכן לא קיים תקציב לביצוע התקשרות נשוא מכרז זה.

הספקים יאשרו במסגרת הגשת ההצעות לקול קורא / מכרז, כי הם מודעים לכך שבמידה ותקציב המדינה לא יאושר  עד למועד פתיחת הצעות המחיר, הצעות המחיר לא תיפתחנה.

ההתקשרות וחתימת החוזה מותנים בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית להתקשרות נשוא מכרז זה. לא תבוצע כל פעילות בנושא, לפני חתימת הסכם ההתקשרות עם המשרד ע"י מורשה החתימה.

 

אודה לכם באם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

ב ב ר כ ה ,

 

מאירה בנימין

 

 

 

Meira Binyamin
Head of Scientific Assistance

Israel, Ministry of Science & Technology

מאירה בנימין

ראש ענף סיוע מדעי

משרד המדע והטכנולוגיה

Office:

+972 (2) 5411170/173/800/829

Fax: +972 (2) 5412534

עבודה:

02-5411170/173/800/829

פקס: 02-5412534

www.most.gov.il
Meira@most.gov.il

Address:

Kiryat Begin-Government Offices,

Hakirya Hamizrahit

Clermont Ganneau St.3

Building 3, 3rd floor,

room 309, P.O.Box 49100

Jerusalem 9149002, Israel

כתובת:

קרית בגין – קרית הממשלה (המזרחית),

רח' קלרמון גאנו 3,

בניין ג', קומה 3,

חדר 309, ת"ד 49100,

ירושלים 0291490, ישראל