ERA-NET NEURON: Preliminary announcement NEURON and ELSA JTCs2020

מנהלי בתי חולים/רשויות מחקר שלום רב,

 

אנו שמחים להודיע על פרסום קדם הודעה לקול קורא למחקרים בתחום מחלות החישה (Sensory Disorders) בשיתוף עם רשת המחקר האירופאית ERA-NET NEURON.

 

המחקרים יוגשו בשיתוף עם קבוצות חוקרים מהמדינות המשתתפות.

 

מועד ההגשה המתוכנן של ההצעה המקדימה הוא 10 במרץ 2020, ולקראתו אנחנו מייעצים לחוקרים בשטח זה לחפש קשרי מחקר עם שותפים במרכזי מחקר במדינות השותפות לקול הקורא.

 

ימומנו עד 2 מחקרים בסכום של עד שווה ערך שקלי ל כ- 140,000כל אחד, ועוד עד שווה ערך שקלי של כ- 20,000 לחוקר ישראלי שיהיה קואורדינטור.

 

קישור למידע נוסף על הקול הקורא.

 

נבקש להבהיר כי חוקרים הממומנים על ידי משרד הבריאות, או המגישים בקשות במסגרת רשתות אחרות אינם זכאים להגיש בקשה.

 

אנא הפיצו בין החוקרים במוסדכם.

 

להבהרות ושאלות נוספות ניתן לפנות לד"ר עירית אלון irit.allon@moh.gov.il

 

 

ד'ר עירית אלון  

מ"מ מנהלת המחלקה למחקר רפואי

טל: 02-5082167   |   פקס:

נייד: 052-3609727

IRIT.ALLON@MOH.GOV.IL