Rare diseases research (RDR) Challenges Call

לכבוד מנהלי בתי החולים ורשויות המחקר,

לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות והתוכנית האירופאית המשותפת למחלות נדירות (European Joint Programme on Rare DiseasesEJPRD) שמחות להודיע על קול קורא לפתרון אתגרים בתחום המחלות הנדירות:

Rare diseases research (RDR) Challenges Call

לקראת פרסום הקול הקורא בחודש מרץ 2020, הוגדרו ארבעה אתגרים מרכזיים בתחום חקר המחלות הנדירות. בקשות המחקר אמורות לפתור את האתגרים תוך פרק זמן של 30 חודשים, עם אבן דרך ראשונה תוך 18 חודשים מיום תחילת הפרויקט.

סה"כ יוקדשו מיליון וחצי יורו למימון של 4 פרויקטים בסכום של 375000 יורו כל אחד.

לקראת פרסום הקול הקורא מארגנת הרשת EJPRD אירוע חיפוש שותפים (NETWORKING EVENT).

מטרת הארוע להקל על מציאת שותפים מהתעשייה, האקדמיה, חברות קטנות- בינוניות וארגוני חולים. היות שמספר המשתתפים בארוע מוגבל, המעוניינים להשתתף בארוע הנטוורקינג מוזמנים למלא את בקשת ההשתפות בארוע הנטוורקינג עד לתאריך ה 31-1-2020. תשובות תשלחנה עד ה 10-2-2020.

מבין הנרשמים, תבחר הרשת את המשתתפים.

למידע נוסף על הקול הקורא כולל רשימת האתגרים ובקשת השתתפות באירוע הנטוורקינג:

http://www.ejprarediseases.org/index.php/funding-schemes/rare-diseases-challenges/

לשאלות וברורים ניתן לפנות לד"ר עירית אלון : irit.allon@moh.gov.il

cid:image003.png@01D5BF22.5A7D6BE0

cid:image003.png@01D5BF22.5A7D6BE0

cid:image003.png@01D5BF22.5A7D6BE0

ד'ר עירית אלון  

מ"מ מנהלת המחלקה למחקר רפואי

טל: 02-5082167   |   פקס:

נייד: 052-3609727

IRIT.ALLON@MOH.GOV.IL