חדשות
 יום עיון - הליקובקטר פילורי 12.6.19

יום עיון - הליקובקטר פילורי 12.6.19

הגשת תקצירים- אתר יום המחקר- הפקולטה לרפואה ע

הגשת תקצירים- אתר יום המחקר- הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר 16.4.19

מלגות מחקר לרופאים חוקרים צעירים - מרכז רפואי רבין לשנת 2019

מלגות מחקר לרופאים חוקרים צעירים - מרכז רפואי רבין לשנת 2019

קול קורא- מלגות לפרוייקטים בחממת החדשנות

קול קורא- מלגות לפרוייקטים בחממת החדשנות

כנס ISOFRR

כנס ISOFRR

קול קורא- דליה גרידינגר ז

קול קורא- דליה גרידינגר ז"ל למלחמה בסרטן

הכנס ההמטולוגי 2019- תוכנית מדעית ,אתר מידע ורישום

הכנס ההמטולוגי 2019- תוכנית מדעית ,אתר מידע ורישום

תקנות ונהלים

טופס הלסינקי כלכלי מעודכן 2019

נוהל עבודה של ועדת הלסינקי המוסדית מרכז רפואי רבין גרסה 5 (SOP)

נספחים לפרק ו- טופס בקשה למידע רשות מחקר

נספחים לפרק יח- הסכמה של הועדה להתקשרויות עם חברות מסחריות למרכז רפואי רבין לדון בבקשות עד 150000$

נספחים לפרק יג- טופס בקשה לאישור אחסון מוצר המחקר במחלקה

נספחים לפרק יג- טופס אישור קבלת מוצר המחקר מבית המרקחת

נספחים לפרק יג- בקרת תרופות מחקר עי בית מרקחת

נספחים לפרק יב- טופס בקרת עומק

נספחים לפרק טו- תיק מחקר

נספחים לפרק טו- תיעוד הליך הסכמה להורה שני

נספחים לפרק טו- רשימת חברי ועדה שנכחו בדיון

נספחים לפרק טו- כרטיס משתתף

נספחים לפרק טו- טופס תיעוד ייעודי

נספחים לפרק טו- Site Signature Log

נספחים לפרק טו- Patient Screening Log

נספחים לפרק טו- Patient Enrolment Log

נספחים לפרק טו- Note To File

נספחים לפרק טו- ID Log

נספחים לפרק ט- שאלון ליזם סיווג מחקר מיוחד או לא מיוחד

נספחים לפרק ט- הצהרה בדבר ניגוד עניינים במחקר

נספחים לפרק ו- תבנית פרוטוקול הדיון

נספחים לפרק ו- תבנית מסמך סדר היום

נספחים לפרק ו- טופס בקשה להוצאת נתונים

נספחים לפרק ו- הסכם שמירת סודיות ליועץ חיצוני

נספחים לפרק ה- כתב מינוי לחבר ועדת הלסינקי

נספחים לפרק ה- הסכם שמירת סודיות למשקיף

נספחים לפרק ד- הסכם שמירת סודיות לחוקר שאינו עובד המוסד

נספחים לפרק ה- הסכם שמירת סודיות לחבר ועדה

נספחים לפרק ד- תיעוד הדרכת לחץ דם ואקג למתאמת

נספחים לפרק ד- נוהל משרד הבריאות

נספחים לפרק ד- הצהרת מתרגם

תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ''א - 1980 (על פי תוספותיהן ותיקוניהן עד 1999)

התקשרויות עם גופים מסחריים - עדכון​ 2010

תיקון לנוהל מהדורה 14 - 2017

הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - מהדורה 2 התשע"ו - 2016