קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2021

 

cid:image004.png@01D2BCDE.84B287E0

 

שלום רב,

 

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2021

 

 

הקרן למענקי מחקר

קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2021

 

 

במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2021, מעוניין משרד המדע והטכנולוגיה (להלן -המשרד) בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל באמצעות מימון מחקרים אשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם עשוי לתרום ליכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע והמחקר העולמי.

 

הקולות קוראים למחקרים מחולקים לפי תחומי הידע: מדעים מדויקים והנדסה, מדעי החיים והרפואה, חקלאות, איכות סביבה ומים, מדעי החברה והרוח. על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית.

 

להלן תתי הנושאים במסגרתם ניתן להגיש קדם-הצעות מחקר:

 

·        השימוש בבינה מלאכותית ולימוד מכונה לעיבוד שפה טבעית – לשפה העברית

·        גנומיקה ובינה מלאכותית לגילוי תרופות

·        פתוגנים עמידים

·        פיתוחים בהנדסת רקמות

·        ביולוגיה סינתטית-פיתוחים ויישומים בתחום ביוסנסורים ותרפיה

·        מדעי הרוח הדיגיטליים

·        אקולוגיה יבשתית

·        מדעי הים במזרח הים התיכון

 

מועדי ההגשה:

המועד האחרון להגשת קדם-הצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות במוסד הוא ע"פ המצוין בסעיף א' בקול הקורא, לפי תחומים/תתי נושאים. לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני החוקרים ולא תהיה אפשרות עוד להגיש הצעות. לאחר הגשת ההצעה על ידי החוקר היא תעבור לאישור המוסד, אשר יוכל לערוך בה שינויים ותיקונים.

 

המועד האחרון להגשת קדם-הצעות על ידי המוסדות הוא ע"פ המצוין בסעיף א' בקול הקורא, לפי תחומים/תתי נושאים(להלן – המועדים הקובעים). זהו המועד בו נדרשים המוסדות לאשר את ההצעות באמצעות המערכת המקוונת באופן סופי.

 

הערה: נכון למועד פרסום קול קורא זה טרם אושר תקציב המדינה לשנת 2021 ולכן לא קיים תקציב לביצוע התקשרות נשוא קול קורא זה.

בהגשת הצעה לקול קורא זה מאשר המציע והמוסד כי הוא מודע לכך שבמידה ותקציב המדינה לא יאושר עד המועד האחרון להגשת ההצעות, יתעכב הליך הבדיקה שלהן בהתאם.

 

אודה לכם אם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

ב ב ר כ ה ,

 

מאירה בנימין

 

 

Meira Binyamin
Head of Scientific Assistance

Israel, Ministry of Science & Technology

מאירה בנימין

ראש ענף סיוע מדעי

משרד המדע והטכנולוגיה

Office:

+972 (2) 5411170/173/800/829        

Fax: +972 (2) 5412534

עבודה:

02-5411170/173/800/829

פקס: 02-5412534        

www.most.gov.il
Meira@most.gov.il