קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז ידע לאומי להנגשת תשתיות מחקר לשנת 2021

cid:image004.png@01D2BCDE.84B287E0

שלום רב,

 

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז ידע לאומי להנגשת תשתיות מחקר לשנת 2021

 

קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז ידע לאומי

להנגשת תשתיות מחקר

 

מתוך מטרה לחזק ולבסס את תשתית המחקר המדעי במדינת ישראל  מבקש משרד המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) ליזום הקמת מרכז ידע לאומי להנגשת כלל תשתיות המחקר בישראל (ובכלל זה ציוד מדעי, שירותים מדעיים, מאגרי מידע וכו').

 

מטרת מרכז הידע שיוקם היא לרכז ולהנגיש לחוקרים באקדמיה, במכוני מחקר, במערכת הבריאות, במערכת הבטחון ובתעשיה מידע אודות תשתיות המחקר הקיימות בארץ הזמינות לכל חוקר (גם אם תמורת תשלום). בשלב ראשון יעסוק המרכז בהנגשת תשתיות מחקר בתחומי ביו-רפואה וביולוגיה, ובשלבים הבאים תורחב פעילותו לתעשיה וכן לתחומי מחקר נוספים.

 

המרכז ינגיש את המידע על ידי פלטפורמה דיגיטלית בעזרת תיאור הטכנולוגיה, מידע על אנשי קשר, אפשרויות להזמנת הציוד ועוד, וישמור על עדכניות המידע בכל עת. בנוסף, המרכז יבצע וירכז קורסים והדרכות מקצועיות מתקדמות לקהל המפעילים של תשתיות המחקר במגוון הטכנולוגיות ברמה ארצית וכן הדרכות לקהל משתמשים על מנת ליעל את השימוש בתשתיות.

 

מועד אחרון להגשה:

המועד האחרון להגשת הצעות על ידי המוסדות – עד יום חמישי, 18.3.2021 , בשעה 15:00 (להלן – המועד הקובע). זהו המועד בו נדרשים המוסדות לאשר את ההצעות באמצעות המערכת המקוונת באופן סופי. הצעה אשר לא תאושר ותוגש במערכת המקוונת על ידי המוסד עד למועד זה – לא תידון.

 

הערה: נכון למועד פרסום קול קורא זה טרם אושר תקציב המדינה לשנת 2021 ולכן לא קיים תקציב לביצוע התקשרות נשוא קול קורא זה.

בהגשת הצעה לקול קורא זה מאשר המציע והמוסד כי הוא מודע לכך שבמידה ותקציב המדינה לא יאושר עד המועד האחרון להגשת ההצעות, יתעכב הליך הבדיקה שלהן בהתאם.

 

לתשומת ליבכם, נוסח הסכם התקשרות יעלה לאתר בשבועות הקרובים.

 

אודה לכם אם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

ב ב ר כ ה ,

 

מאירה בנימין

 

 

Meira Binyamin
Head of Scientific Assistance

Israel, Ministry of Science & Technology

מאירה בנימין

ראש ענף סיוע מדעי

משרד המדע והטכנולוגיה

Office:

+972 (2) 5411170/173/800/829        

Fax: +972 (2) 5412534

עבודה:

02-5411170/173/800/829

פקס: 02-5412534        

www.most.gov.il
Meira@most.gov.il