נוהל עבודה - הוועדה לשימוש בנתונים של ההנהלה הראשית

שלום רב,

 

לאור פניות רבות, ברצוני לרענן את נוהלי העבודה הקיימים ולחדד את תהליך אשור השימוש בנתונים הנדרש טרם בצוע מחקר ברמת המוסד. המטרה הינה לוודא את קבלת האשורים המתאימים לבצוע מחקר, אך תוך פישוט התהליך וצמצום מספר "צוארי בקבוק" מצריכי אשור.

נוהל  "תהליך בקשה ואישור לשימוש בנתונים של הכללית " מס' 01-08-03 מפרט זאת היטב:

 

א.     הגורמים שבאחריותם וסמכותם לאשר בקשות שימוש בנתונים הם:

 

o        הועדה לשימוש בנתונים בהנהלה הראשית, אשר בראשותי

 

o        מנהל מוסד ( = מנהל בי"ח / מנהל מחוז או מי מטעמו, אשר מינה לצורך זה)

 

ב.     גבולות גזרה:

 

1.     המקרים בהם נדרש אישור של הוועדה לשימוש בנתונים של ההנהלה הראשית :

       מחקר נתונים ומדיניות העונה על אחד או יותר מששת הסעיפים הבאים:

א.     המחקר כולל נתונים ממסדי הנתונים של הכללית אודות מבוטחים/מטופלים  השייכים ליותר ממוסד אחד (בי"ח או מחוז). שימוש בנתונים מרחביים (על בסיס חדרי המחקר המרחביים) יתאפשר בקרוב באשור מרחבי (ללא  פנייה לועדה הארגונית לשימוש בנתונים) בהתאם לנוהל שיופץ בקרוב.

                         ב.      המחקר כולל מידע (על מבוטחים/מטופלים המוסד) אשר נאסף במוסד אחר(לדוגמה: מחקר במחוז המנתח מידע מפורט שנאסף בבית חולים).

                          ג.       מחקר במימון מלא או חלקי של גורם חיצוני, או מחקר להערכת פרויקט המתבצע במימון מלא או חלקי כנ"ל.

                         ד.      מחקר בו נדרש סיוע מההנהלה הראשית באיסוף או ניתוח הנתונים.

                         ה.      מחקר נתונים ומדיניות במקרה בו יש סמכות למנהל המוסד לאשר את הבקשה (כדלהלן סעיף 2),  אך התרשם מנהל המוסד כי מדובר בנושא רגיש, או כי תיתכן פגיעה בכללית עקב

                           ביצועו או פרסום תוצאותיו.

                          ו.       עובד  אשר במסגרת עבודתו השוטפת נדרש לאסוף נתונים - במקרה וירצה בשלב מאוחר יותר לתת להשתמש בנתונים לגורם אשר אינו מורשה בעצמו לשלוף ולנתח נתונים אלה בכללית,

                           או אם ירצה לפרסם מסקנות מניתוח נתונים אשר ביצע במסגרת ולצורך תפקידו- יפנה לוועדה לצורך קבלת אישור.

 

2.      המקרים בהם נדרש אישור של מנהל המוסד בלבד :

  בסמכות מנהל המוסד לאשר בקשה לשימוש בנתונים כאשר מתקיימים כל התנאים דלהלן:

                         א.     נתונים שנוצרו באותו המוסד של כללית.

                         ב.     יוזם המחקר ו/או כל השותפים במחקר הינם גורמים פנימיים של הכללית, ואינו מבוצע במימון חלקי או מלא עבור גורם מחוץ לכללית.

                         ג.      שליפה וניתוח הנתונים מתבצעת ע"י גורמי המוסד.

                         ד.      מנהל  המוסד התרשם כי אין המדובר בנושא רגיש ואין כל  סיכון לפגיעה בכללית עקב ביצועו.

                         ה.     מחקר מבוטחים/מטופלים  נקודתי/חד פעמי  - במידה שהמנהל התרשם שהמידע המבוקש רגיש, מומלץ לפנות לקבלת חוות דעת מהלשכה המשפטית.

                          ו.      מחקר נתונים שלא עונה על האמור באחד או יותר מששה הסעיפים הקטנים לסעיף1. 

 

        מקרים בהם אין צורך באישור:

לצורכי עבודה שוטפת- הרשאה זו מותנית בכך שהעובד הינו בעל הרשאה לנגישות לנתונים אלו והם נדרשים כחלק מתוצרי עבודתו השוטפת, במסגרת הגדרת תפקידו.  העובד ישמור את הנתונים והמסקנות העולות מניתוחם אך ורק לצורך ביצוע תפקידו ולאחראים עליו בכללית, ולא יפרסמם בשום שלב. 

 

 

בכל מקרה של התלבטות לאיזה גורם מאשר יש לפנות לגבי בקשה מסוימת,  ניתן להתייעץ עם רכזת ועדת שימוש בנתונים של ההנהלה הראשית, גב' איילת חסון.

 

יש צורך באשור הנגשת מידע לגורם חיצוני (כגון אוניברסיטה) /במימון חיצוני (כגון גרנט).

אין המדובר על מחקרים קליניים פרוספקטיביים (כדוגמת מחקרי פארמה). שם ההלסינקי דן גם בכך.

 

לגבי אנונימיות- זהו תנאי להנגשת המידע שהועדה בוחנת. נדרש להעביר לאישורה.

 

בברכה,

ד"ר גיל לביא

יו"ר הועדה לשימוש בנתונים

וראש אגף תכנון ואסטרטגיה

 

 

 

ד"ר גיל לביא

ראש אגף תכנון ואסטרטגיה


03-6923365 | 052-5582800| gillav@clalit.org.il

אגף תכנון ואסטרטגיה | הנהלה ראשית