קול קורא 4/2019 להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 2020

 

 

cid:image004.png@01D2BCDE.84B287E0

 

שלום רב,

 

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא 4/2019 להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 2020

 

1. תאריך אחרון להגשת ההצעות:

קול קורא זה כולל 2 מועדי הגשה, אשר יפורטו להלן, בהן תיפתח תיבת המכרזים ותערך בחינת הבקשות שהוגשו עד לאותה העת:

תחנה ראשונה – החל ממועד פרסום הקול הקורא ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום רביעי, 8.1.2020, י"א בטבת ה'תש"ף, בשעה 12:00;

תחנה שנייה – החל מיום רביעי, 8.1.2020, י"א בטבת ה'תש"ף,, בשעה 12:01 ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום רביעי, 05.05.2020, י"א באייר ה'תש"ף, בשעה 12:00

הצעות יוגשו אל "תיבת המכרזים" במשרד המדע והטכנולוגיה, הנמצאת ברחוב קלרמון גאנו, קריית הממשלה המזרחית, ירושלים, בנין ג, קומה 3, ליד חדר 302.

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

 

2. שאלות הבהרה:

יש להעביר את השאלות בכתב לדואר אלקטרוניCompetition@most.gov.il

עבור תחנת ההגשה הראשונה– לא יאוחר מיום חמישי, 19.12.2019, כ"א' בכסלו ה'תש"ף, בשעה 12:00; 

עבור תחנת ההגשה השנייה– לא יאוחר מיום ראשון, 05.4.2020, י"א בניסן ה'תש"ף, בשעה 12:00;

הפניות ייענו בכתב בלבד.

 

אודה לכם באם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

בברכה,

 

 

Eli Stampfer
Purchase coordinator

Science and community

Israel, Ministry of Science & Technology

cid:image003.jpg@01D37A52.636E5B40

אלי שטמפפר

מרכז רכש

אגף מדע וקהילה
משרד המדע והטכנולוגיה

Office:+972 (2) 5411893

עבודה:02-5411893