מועדי ישיבות ועדת הלסינקי

מועדי הישיבות וההגשות של ועדת הלסינקי מוסדית לשנת 2020

IRB/committee meetings & submissions - 2020